ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Υλικά συσκευασίας

Coffee Εύκαμπτα υλικά συσκευασίας (www.goglio.it)
Hot Filling σάκοι ασηπτικής συσκευασίας (www.goglio.it)
Sleevers ετικέτες/sleeves (www.goglio.it)
Valves βαλβίδες απαέρωσης (www.goglio.it)